Cách tùy chỉnh bố cục Landing Page

Để tùy chỉnh bố cục Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤCtuy-chinh-bo-cuc

 
(2). Giao diện tùy chỉnh bố cục Landing Page gồm 5 tab: Bố cục hàng, Modules cơ bản, Modules nâng cao, Lưu hàng Lưu Modules

 • Bố cục hàng: Gồm hàng mẫu có số cột khác nhau.
 • Modules cơ bản: Nút, tiêu đề, video, phân cách,…
 • Modules nâng cao: Banner quảng cáo, popup, hình ảnh, slide ảnh, thư viện ảnh,…
 • Lưu hàng: Gồm các hàng đã được lưu.
 • Lưu modules: Gồm các modules đã được lưu.

tuy-chinh-bo-cuc-1

 
2.1 Thêm hàng với số lượng cột tùy ý bằng cách giữ và kéo thả module bố cục hàng vào Landing Page.tuy-chinh-bo-cuc-2 tuy-chinh-bo-cuc-3 tuy-chinh-bo-cuc-4

 
2.2 Tìm module bằng 2 cách:

 • Cách 1: Tìm bằng thanh tìm kiếm.

tuy-chinh-bo-cuc-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cách 2: Nhấp chuột vào các mục Modules cơ bản, Modules nâng cao, Lưu hàng, Lưu modules hoặc Lưu modules để tìm module cần thêm.

tuy-chinh-bo-cuc-6

 
2.3 Thêm module bằng cách giữ và kéo thả module vào Landing Page.
tuy-chinh-bo-cuc-7

 
2.4 Landing Page đã tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-8

 
(3). Xem Trước Landing Page (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn hành động để hoàn tất.

 • Xuất bản những thay đổi: Bố cục Landing Page sẽ được lưu lại và hiển thị trực tiếp lên web.
 • Lưu thay đổi và Thoát: Bố cục Landing Page sẽ được lưu lại, không hiển thị trực tiếp lên web nhưng sẽ được hiển thị ở lần tùy chỉnh bố cục Landing Page kế tiếp.
 • Hủy thay đổi và Thoát : Bố cục Landing Page vừa tạo không lưu và thoát khỏi giao diện tùy chỉnh bố cục.
 • Hủy: Thoát khỏi lựa chọn.

tuy-chinh-bo-cuc-9 tuy-chinh-bo-cuc-10