Các trạng thái của một đơn hàng

Khi tạo hay cập nhật đơn hàng, một đơn hàng có 11 trạng thái khác nhau nhằm kiểm soát chi tiết, chính xác tất cả các đơn bán hàng tại cửa hàng.

 1. Bị hủy bỏ: Đơn hàng bị hủy.
 2. Chưa giải quyết: Đơn hàng đang đợi xử lý.
 3. Hết hạn: Đơn hàng đã hết hạn xử lý.
 4. Hoàn lại: Đơn hàng khách không nhận và hoàn lại.
 5. Hoàn thành: Đơn hàng đã được giao thành công.
 6. Phiếu khống: Đơn hàng không có thật.
 7. Thất bại: Đơn hàng giao dịch thất bại.
 8. Từ chối: Đơn hàng bị khách từ chối nhận.
 9. Vận chuyển: Đơn hàng đang được vận chuyển đến địa chỉ khách.
 10. Đã được xử lý: Đơn hàng xác nhận và duyệt thành công.
 11. Đang xử lý: Đang xem, xác nhận và duyệt đơn.

trang-thai-don-hang