Các định dạng cơ bản khi viết bài

 Định dạng bài viết mới tương tự như viết một bài mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

 (1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
dinh-dang-viet-bai

 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung sau đó dùng Công cụ định dạng bài viết. Công cụ định dạng cơ bản khi viết bài gồm 2 dòng như sau:
dinh-dang-bai-viet
dinh-dang-bai-viet-2

 
(4). Sau khi định dạng xong, chọn tiếp Chuyên mục bài viết
dinh-dang-viet-bai-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)
dinh-dang-viet-bai-3
dinh-dang-viet-bai-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bấm Đăng bài viết để hoàn tất
dinh-dang-viet-bai-5