Bật reCaptcha cho Form

Để bật reCaptcha cho Form, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Form liên hệ sau đó chọn tiếp Tích hợp.bat-recaptcha

(2). Chọn Cấu hình Key.
bat-recaptcha-1

(3). Có 2 trường hợp:

TH1: Nếu chưa đăng ký reCaptcha cho web thì sang (4)

TH2: Nếu đã đăng ký reCaptcha. Tiến hành điền Site Key và Secret Key, bấm Lưu để hoàn tất.bat-recaptcha-2

(4). Truy cập vào  https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html để đăng ký reCaptchabat-recaptcha-3

(5). Chọn My reCAPTCHAbat-recaptcha-4

(6). Điền tên website và danh sách domain. Bấm Enregistrer để lấy Keybat-recaptcha-5

(7). Sao chép Site Key, Secret Key.bat-recaptcha-6

(8). Dán Site KeySecret Key, bấm Lưu để hoàn tất.bat-recaptcha-7